prof. dr hab. inż. Łukasz Mariusz Sadowski

Back
Adres e-mail lukasz.sadowski@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Civil engineering, geodesy and transport

Strona domowa https://wbliw.pwr.edu.pl/pracownicy/lukasz-sadowski
Profile naukowe

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Tematyki badawcze

Łukasz Sadowski (Dr hab. inż.), Profesor Uczelni zatrudniony na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie w roku 2007. W roku 2013 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Z kolei w roku 2018 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Dotychczasowy opublikowany dorobek naukowy liczy ponad 150 prac, w tym ponad 70 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Ma kilkaset cytowań w bazie Web of Science. Jest członkiem zespołu edytorów czasopism Structural Concrete (Wiley), Buildings (MDPI) oraz Metaheuristic Computing and Applications (Techno Press). Ma w swoim dorobku wykonanych kilkaset recenzji artykułów w czasopismach z listy JCR takich jak: Ultrasonics, Materials & Design, Materials, Composites Part B: Engineering, Automation in Construction, Construction and Building Materials, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Materials & Structures, Scanning, Sensors, Neural Computing & Applications, Journal of Applied Geophysics, Structural and Multidisciplinary Optimization. Profil recenzenta dostępny jest tutaj (https://publons.com/researcher/871543/ukasz-sadowski/). Jest współautorem skomercjalizowanego w 2013 roku patentu.

W roku 2007 odbył staż naukowy w The University of Liverpool w ramach programu Socrates/Erasmus. W roku 2008 odbył dwa krótkoterminowe staże naukowe, w Niemczech w Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM) i w Danii w Germann Instruments. W 2014 roku odbył krótkoterminowy staż z zakresu badania morfologii powierzchni betonu we Francji w Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systemes w Ecole Centrale de Lyon, University of Porto w Portugalii oraz w La Trobe University w Australii w 2015 roku.

Był kierownikiem projektu badawczego „SONATA 8” nr 2014/15/D/ST8/00550 p.t.: „Ocena zespolenia warstw betonowych o zmiennej grubości na podstawie badań nieniszczących z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Jest kierownikiem projektu badawczego "PRELUDIUM BIS 1" nr 2019/35/O/ST8/01546 p.t.: "Wieloskalowa ocena wpływu szoku termicznego na właściwości przyjaznych dla środowiska kompozytów polimerowo-cementowych modyfikowanych recyklingowym kruszywem drobnym (POWER)" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz kierownikiem projektu badawczego "LIDER" nr LIDER/35/0130/L-11/19/NCBR/2020 p.t.: ‘‘Wykorzystanie odpadowej mączki granitowej do produkcji wybranych wyrobów budowlanych’ finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Słowa kluczowe

beton, zrównoważony rozwój, badania nieniszczące, morfologia powierzchni, metody akustyczne oraz sztuczna inteligencja

Email address lukasz.sadowski@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Civil engineering, geodesy and transport

Personal website https://wbliw.pwr.edu.pl/pracownicy/lukasz-sadowski
Research profiles

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Research topics

Łukasz Sadowski (DSc, PhD, Eng), an Associate Professor at the Faculty of Civil Engineering, Wrocław University of Science Technology (WUST), Poland. Łukasz obtained a an MSc (Hons) in Civil Engineering from WUST in 2007, a PhD (Hons) in Civil Engineering from WUST in 2013 and a DSc (Hons) in Civil Engineering from WUST in 2018. He is the fellow of Foundation for Polish Science (FNP) and Ministry of Science and Higher Education (MNiSW).

Author of more than 150 scientific papers, including more than 70 articles in journals in the database Journal Citation Reports. Has more than 400 citations in Web of Science. He serves as an Editorial Board Member of Structural Concrete (Wiley), Buildings (MDPI) and Metaheuristic Computing and Applications (Techno Press). He developed several hundred reviews of journal articles such as: Ultrasonics, Materials & Design, Materials, Composites Part B: Engineering, Automation in Construction, Construction and Building Materials, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Materials & Structures, Scanning, Sensors, Neural Computing & Applications, Journal of Applied Geophysics, Structural and Multidisciplinary Optimization. Reviewer profile is here (https://publons.com/researcher/871543/ukasz-sadowski/). He is co-author of patent commercialized in 2013.

In 2007 he completed an internship at The University of Liverpool and in 2008 two short-term internships in Germany Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM) and in Denmark in Germann Instruments. In 2014 he made a short-term internship in the field of concrete surface morphology in Laboratoire de Dynamique des Tribologie et Systemes at the Ecole Centrale de Lyon, University of Porto in Portugal and at La Trobe University in Australia in 2015.

He was the Project Manager of the project no. 2014/15/D/ST8/00550 “Evaluation of the interlayer bond of variably thick concrete layers based on nondestructive tests using artificial intelligence” founded by National Science Centre, Poland.

He is the Project Manager of the project no. 2019/35/O/ST8/01546 “Multi-scale evaluation of the effect of thermal shock on the properties of environmentally-friendly polymer-cement composites modified with recycled fine aggregates (POWER)” founded by National Science Centre, Poland and and the Project Manager of the project no. LIDER/35/0130/L-11/19/NCBR/2020 ‘‘The use of granite powder waste for the production of selected construction products’’ funded by the National Centre for Research and Development, Poland

Keywords

concrete, sustainable development, non-destructive testing, surface morphology, acoustic techniques and artificial intelligence.