prof. dr hab. inż. Krzysztof Zbigniew Schabowicz

Back
Adres e-mail krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Civil engineering, geodesy and transport

Strona domowa https://wbliw.pwr.edu.pl/pracownicy/krzysztof-schabowicz
Profile naukowe

ORCID

ResearchGate

DONA

Tematyki badawcze

Krzysztof Schabowicz – specjalista z zakresu budownictwa ogólnego, prawa budowlanego, diagnostyki i utrzymania konstrukcji inżynierskich. Zajmuje się tematyką elewacji wentylowanych, a w szczególności technologią produkcji i badaniem okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metodyki tych badań. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach budowlanych, w tym z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

Autor i współautor 5 książek, ponad 300 publikacji i 9 patentów. Ma ponad 1000 cytowań w Scopus. Jest redaktorem w czasopiśmie Materials (MDPI) i członkiem rady naukowej Civil Engineering and Architecture (HRPUB) oraz Nondestructive Testing and Diagnostics (SIMP). Opracował ponad 200 recenzji artykułów do czasopism i konferencji. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologii Budowlanej (PSMB). Jego zainteresowania badawcze obejmują beton, włókno-cement, tomografię ultradźwiękową, metodę echa, metodę odpowiedzi na impuls, GPR i inne badania nieniszczące oraz sztuczną inteligencję.

W roku 1996 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W roku 2003 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2015, a tytuł profesora w 2020. Obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Budownictwa Ogólnego.

Słowa kluczowe

beton, badania nieniszczące, metody akustyczne, impact-echo, impulse response, tomografia ultradźwiękowa, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, GPR, elewacje wentylowane, włókno-cement

Email address krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Civil engineering, geodesy and transport

Personal website https://wbliw.pwr.edu.pl/pracownicy/krzysztof-schabowicz
Research profiles

ORCID

ResearchGate

DONA

Research topics

Krzysztof Schabowicz - a specialist in the field of building engineering, building law, diagnostics and maintenance of engineering structures. He deals with ventilated façades, in particular production technology and testing of external fiber cement cladding in the field of detection, identification and classification of degradation and damage processes, as well as the methodology of these tests. He conducts scientific research and development works related to the implementation of non-destructive diagnostics devices and technologies in construction works, including the use of artificial intelligence.

Author and co-author of 5 books, over 300 publications and 9 patents. Has more than 1000 citations in Scopus. He serves as an Editor of Materials (MDPI) and Editorial Board member of Civil Engineering and Architecture (HRPUB), and Nondestructive Testing and Diagnostics (SIMP). He developed more than 200 reviews of journal and conference articles. He is co-author of 9 patents and 1 patents applications. Member of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians (PZITB), member of Polish Association of Building Mycology (PSMB). His research interests include concrete, fiber-cement, ultrasonic tomography, impact-echo, impulse-response, GPR and other non-destructive tests, artificial intelligence.

In 1996 he obtained a MSc (Hons) in Civil Engineering from Wrocław University of Science Technology (WUST) in Poland, a PhD (Hons) in Civil Engineering from WUST in 2003 and a DSc in Civil Engineering from WUST in 2015, and the title of professor in 2020. Currently he works as a professor at the Faculty of Civil Engineering of the Wrocław University of Technology in the Department of General Building Engineering.

Keywords

concrete, non-destructive testing, acoustic techniques, impact-echo, impulse response, ultrasonic tomography, artificial intelligence, neural networks, GPR, ventilated facades, fiber-cement