prof. dr hab. inż. Wiesław Jan Fiebig

Back
Adres e-mail wieslaw.fiebig@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Mechanical engineering

Strona domowa https://wm.pwr.edu.pl/pracownicy/wieslaw-fiebig
Profile naukowe

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

Tematyki badawcze

Dr hab. inż. Wiesław Fiebig prof. uczelni ma doświadczenie w dziedzinie dynamiki maszyn, wibroakustyki, rozwoju hałasu w maszynach, modelowania drgań. Opublikował w tej dziedzinie 2 książki i ponad 100 artykułów naukowych. Zajmuje się badaniami z zakresu redukcji drgań i powstawaniem hałasu w maszynach. Studiował na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień doktora. W 1989 roku został stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Stuttgarcie / Niemcy a w latach 1990 – 1998 pracował w Instytucie Obrabiarek na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie był kierownikiem grupy „Dynamika Maszyn”. W latach 1998 - 1999 pracował w dziale NVH w Bosch Automation Technology w Racine / WI, USA. W latach 2000-2003 był specjalistą ds. Badań i Rozwoju w Bosch Braking Systems we Wrocławiu. Od 2004 r. jest profesorem na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych K55/W10. Zrealizował wiele projektów przemysłowych oraz NCBR (PBS2). Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem PTA (Polskie Towarzystwo Akustyczne) oraz IAAV International Institute of Acoustic and Vibration.
Aktualna tematyka badań oraz prac doktorskich związana jest z modelowaniem drgań i obciążeń dynamicznych w maszynach (MBS, FEM, CFD), wykorzystaniem zjawiska rezonansu mechanicznego, napędami hydraulicznymi i pneumatycznymi, rekuperacją energii oraz zmniejszeniem zużycia energii w układach napędu maszyn i urządzeń.

Słowa kluczowe

modelowanie drgań

dynamika maszyn (MBD, FEM)

powstawanie drgań i hałasu (FEM, CFD)

rezonans mechaniczny

rekuperacja i redukcja zużycia energii

Email address wieslaw.fiebig@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Mechanical engineering

Personal website https://wm.pwr.edu.pl/pracownicy/wieslaw-fiebig
Research profiles

ResearchGate

Google Scholar

ORCID

Research topics

Associate Professor Wiesław Fiebig has experiences in the field of machine dynamics, vibroacoustics, noise development in machines, vibration modeling. He has published 2 books and over 100 papers in this field. He is involved in research in the field of vibration reduction and noise generation in machines. He studied at the Faculty of Mechanical Engineering at the Wrocław University of Technology, where in 1985 he obtained a doctoral degree. In 1989 he received a scholarship from the Alexander von Humboldt Foundation at the University of Stuttgart / Germany, and in the years 1990 - 1998 he worked at the Institute of Machine Tools at the University of Stuttgart, where he was the head of the group "Dynamics of Machines". In the years 1998 - 1999 he worked in the NVH Department of Bosch Automation Technology in Racine / WI, USA. In 2000-2003 he was a research and development specialist at Bosch Braking Systems in Wrocław. Since 2004, he has been a professor at the Wrocław University of Technology. He carried out many industrial projects and NCBR (PBS2). Currently he is Head of the Off-Road Machines and Vehicle Engineering Division. He has participated in many national and international conferences. He is a member of the PTA (Polish Acoustic Society) and IAAV International Institute of Acoustic and Vibration.
Current research as well as the subject of doctoral dissertations are related to modeling vibrations and dynamic loads in machines (MBS, FEM, CFD), use of the phenomenon of mechanical resonance in machine drives, investigation of dynamical behavior of machines with hydraulic and pneumatic drives, energy recuperation and energy savings in the drive systems of machines and devices.

Keywords

vibration modelling

machine dynamics (MBD, FEM)

vibration and noise development (FEM, CFD)

mechanical resonance

energy recuperation and energy savings