prof. dr hab. inż. Robert Henryk Kudrawiec

Back
Adres e-mail robert.kudrawiec@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Physical sciences

Strona domowa http://me.pwr.edu.pl/
Profile naukowe

Google Scholar

ResearchGate

Tematyki badawcze

Spektroskopia modulacyjna kryształów van der Waalsa w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych oraz ciśnieniach osiowych (w ramach tej tematyki planowane są eksperymentalne badania struktury pasmowej dla wybranych kryształów van der Waalsa przy pomocy spektroskopii modulacyjnej w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych oraz ciśnieniach osiowych; badania zostaną uzupełnione pomiarami absorpcji i fotoluminescencji; badania będą prowadzone zarówno dla litych kryształów jak i pojedynczych warstw kryształów van der Waalsa).

Badanie dynamiki nośników w perowskitach przy pomocy fotoindukowanego odbicia mikrofal (w ramach tej tematyki planowane są pomiary dynamiki fotoindukowanego odbicia mikrofal dla materiałów perowskitowych (MAPI, FAPI i innych) uzyskanych w różnych warunkach syntezy; w celu zrozumienia procesów rekombinacji promienistej i niepromienistej badania te będą uzupełnione pomiarami fotoluminescencji, absorpcji i innymi; badania będą prowadzone w ramach grantu OPUS 17 z NCN).

Badanie zjawisk fizycznych na złączu ciecz/półprzewodnik (w ramach tej tematyki planuje się: badania położenia poziomu Fermiego na złączu ciecz/półprzewodnik przy pomocy bezkontaktowego elektroodbicia oraz fotoodbicia; badanie zjawisk fotochemicznych na takim złączu tj. rozczepienia cząsteczek wody lub CO2; badane będą układy ciecz/GaN, ciecz/grafen/GaN, ciecz/h-BN/GaN i inne; badania będą prowadzone w ramach grantu OPUS 15 z NCN).

Foto-przewodnictwo w półprzewodnikach ekscytonowych (ekscytony jako neutralne kwazicząstki nie uczestniczą w przewodnictwie prądu, a mimo tego obserwuje się niezerowy fotoprąd w kryształach ekscytonwych; w ramach tej tematyki badane będzie foto-przewodnictwo w tego typu kryształach; będą to pojedyncze warstwy kryształów van der Waalsa, dwuwymiarowe perowskity i inne materiały; badania fotopradu będą prowadzone bezpośrednio spektroskopią fotoprądu oraz przy pomocy fotoindukowanego odbicia mikrofal).

Słowa kluczowe

spektroskopia

półprzewodniki

przyrządy półprzewodnikowe

Email address robert.kudrawiec@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Physical sciences

Personal website http://me.pwr.edu.pl/
Research profiles

Google Scholar

ResearchGate

Research topics

Modulation spectroscopy of van der Waals crystals at high hydrostatic pressures and axial pressures (within this topic we plan experimental studies of the electronic band structure for selected van der Waals crystals using modulation spectroscopy at high hydrostatic pressures and axial pressures; the research will be supplemented with absorption and photoluminescence measurements; the research will be conducted for both bulk crystals and single layers of van der Waals crystals).

Investigation of the carriers dynamics in perovskites using photo-induced microwave reflection (within this topic, measurements of the dynamics of photo-induced microwave reflection are planned for perovskite materials (MAPI, FAPI and others) obtained at various synthesis conditions; in order to understand the processes of radiative and non-radiative recombination, these studies will be supplemented by measurements of photoluminescence, absorption and others; research conducted under the OPUS 17 grant from the NCN).

Investigation of physical phenomena at the liquid/semiconductor interface (within this subject, it is planned to: investigate the location of the Fermi level at the liquid/semiconductor interface using contactless electro-reflectance and photo-reflectance; study photochemical phenomena at such a junction, i.e. water splitting or splitting of CO2 molecules; the following systems will be tested: liquid/GaN, liquid/graphene/GaN, liquid/ h-BN/GaN and others; the research will be carried out under the OPUS 15 grant from the NCN;).

Photo-conductivity in excitonic semiconductors (excitons as neutral quasiparticles do not participate in the conductivity of the current, but a non-zero photocurrent is observed in exciton semiconductors; photo-conductivity in this type of crystals will be studied in the framework of this topic; the studied samples will be monolayers of van der Waals crystals , two-dimensional perovskites and other materials; photocurrent studies will be carried out directly by photocurrent spectroscopy and with the photo-induced microwave reflection).

Keywords

spectroscopy

semiconductors

semiconductor devices